Tel: 0247318787
Fax: 0371521035
email: poroschia@primariaporoschia.ro
protectia.datelor@primariaporoschia.ro